top of page
Pile of Newspapers

ישנה הנחה מוטעית בקרב הציבור הרחב לפיה, יצירות המופיעות באינטרנט הינן בהכרח נחלת הכלל וכל המעוניין יכול לעשות שימוש בתמונות, כתבות וחומרים נוספים המצויים ברשת, באופן חופשי וללא כל מגבלה.

 

טעות זו נובעת, כפי הנראה, מכך שהרשת נתפסת עדיין כמקום וירטואלי, שאינו חלק מה"עולם האמיתי" ולכן, כביכול, לא אמורים לחול עליו הכללים והחוקים הרגילים וכן, מכך שהנגישות לחומרים אלה והיכולת להעתיקם היא כה קלה ו"כולם עושים את זה".

 

דיני זכויות יוצרים, כמו גם דינים אחרים, חולשים וחלים גם על האינטרנט ואין כל מקום להנחה כי תכנים וחומרים המוצגים באינטרנט חופשיים מזכויות יוצרים. להיפך, הנחת המוצא צריכה להיות כי תכנים וחומרים אלה מוגנים בזכויות יוצרים ויש לקבל את רשותו של בעל הזכויות להשתמש בהם.

 

לפי החוק החדש, חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007, העתקה של יצירה, לרבות העתקה ארעית, הינה זכות המוענקת באופן בלעדי ליוצר היצירה וביצוע העתקה של יצירה מוגנת על ידי אחר מהווה הפרת זכות יוצרים. בכך אין כל חידוש לעומת החוק הישן.

 

למעשה, פעולות שונות שאנו מבצעים באינטרנט יוצרות עותקים, גם אם זמניים. כך למשל, הורדת קובץ מאתר והעלאתו לאתר אחר, או אף משלוחו לאחר באמצעות המייל, כמו גם העלאת קובץ לרשת, משמעותן עלולה להיות ביצוע פעולת העתקה ולעיתים, אף בלי ליתן את הדעת לכך, המשתמש עלול להיחשב כמפר זכות יוצרים.

 

יתירה מכך, יש להיזהר גם מהסתמכות על האמור בתנאי השימוש ובתקנונים של אתרים בדבר אפשרויות השימוש בתכנים המוצגים בהם הואיל ולא תמיד בעל אתר האינטרנט שבו מופיעים תכנים וחומרים אלה הוא גם בעל זכויות היוצרים בהם.

 

באותה מידת זהירות יש לנהוג גם לגבי העלאת תכנים לאינטרנט. יש להתייחס לאינטרנט כמקום פומבי בדיוק כמו כל מקום פומבי אחר.

 

בחוק זכות יוצרים החדש הוספה זכות נוספת המוקנית באופן ייחודי ליוצר והיא הזכות להעמיד את היצירה לרשות הציבור, המוגדרת בסעיף 15 לחוק כך:

 

"העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם."

 

משמעותו זו סעיף זה היא כי, העמדת תוכן המוגן בזכויות יוצרים, ללא רישיון, לרשות הציבור ברשת האינטרנט, מהווה הפרת זכות היוצרים.

 

עולה מהאמור כי אדם המעתיק קובץ מהאינטרנט הכולל יצירה מוגנת כגון, תמונה, צילום, כתבה, שיר וכדומה, או מעלה לאינטרנט יצירה מוגנת, ללא הרשאה מבעל זכות הזכויות- מפר את זכות היוצרים ביצירה.

המידע המוצג במאמרינו הינו מידע כללי ואינו מיועד לספק מענה למקרה ספציפי. וכן, הגם שאנו עושים מאמצים לספק מידע מדויק ככל הניתן, אין באפשרותנו להבטיח כי המידע מלא ו/או עדכני ו/או מדויק. אין האמור במאמרים מהווה המלצה כלשהי או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

bottom of page