top of page
Pile of Newspapers

לצורך הקמת חברה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים, כאשר הם ממולאים, חתומים ומאומתים כנדרש:

        א. בקשה לרישום חברה, לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים), התש"ס – 1999 ("התוספת").

        ב. הצהרת בעלי המניות הראשונים על כשירותם לייסד חברה, בהתאם לנוסח המפורט בטופס 1 לתוספת.

        ג. הצהרת הדירקטורים הראשונים על כשירותם ונכונותם לכהן כדירקטורים, כמפורט בטופס 2 שבתוספת.

        ד. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

        ה. תקנון החברה.

        ו. קבלה על תשלום אגרת רישום

הטפסים הנזכרים בסעיפים א, ב, ג ו – ד נמצאים גם באתר יחידת רשם החברות.

הגשה במסלול מהיר - כאשר מדובר בחברת יחיד, שבה תושב ואזרח ישראל הינו בעל המניות היחיד וגם הדירקטור היחיד בחברה, במקום המסמכים המפורטים בסעיפים א, ב, ג ו – ה לעיל, ניתן להסתפק בטופס אחד, הכולל גם את ההצהרות הנדרשות וגם את תקנון החברה. במקרה זה מדובר במסלול רישום מהיר ובמידה והבקשה מוגשת בלשכת רשם החברות בירושלים, היא מטופלת תוך 24 שעות.

מספר דגשים למילוי המסמכים הנ"ל:

טופס הבקשה לרישום חברה

יש לציין בטופס את שם החברה המוצע, מטרות החברה, הונה הרשום של החברה ואחריות בעלי המניות (האם מוגבלת במניות או בלתי מוגבלת במניות), כפי שהם צוינו בתקנון. הטופס צריך להיות כמובן חתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עו"ד.

הצהרת בעלי מניות ראשונים

אם יש יותר מבעל מניות אחד, על ההצהרה להיחתם על ידי כל אחד מבעלי המניות בנפרד. נבהיר כי, הקמת חברה יכולה להיעשות גם עם בעל מניות אחד.

 

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

זהו למעשה טופס נלווה לבקשת הרישום. בטופס זה יש לציין, בין היתר, את שם החברה המוצע וכן, שלושה שמות חלופיים למקרה שרשם החברות לא יאשר את השם המוצע (ראה להלן פירוט נוסף בנוגע לבחירת שם לחברה). כמו כן, יש לציין בטופס את מספר העותקים המאומתים של התקנון ושל תעודת ההתאגדות שמבקש הרישום מעוניין לקבל.

 

תקנון החברה

לפי סעיף 18 לחוק החברות, ישנם ארבעה פרטים שחובה לכלול בתקנון:

 

שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה ופרטים בדבר הגבלת אחריותם של בעלי מניותיה.

 

כמו כן, התקנון כולל את פרטי בעלי המניות הראשונים והמניות שהוקצו לכל אחד מהם.

כמובן שחברה רשאית לכלול בתקנון נושאים נוספים, כפי שבעלי מניותיה יראו לנכון להסדיר בו.

 

בעלי המניות חותמים על התקנון וחתימתם מאומתת על ידי עו"ד.

 

כאשר מדובר בחברה שבה בעל מניות יחיד, די בד"כ בתקנון מינימלי. כאשר יש שני בעלי מניות ומעלה מומלץ לערוך תקנון מפורט המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין אופן ניהול החברה ומספר הדירקטורים וכיוצ"ב.

 

יודגש כי, לא ניתן להגיש את התקנון (כמו גם את יתר המסמכים) בשפה זרה, אלא רק בעברית.

 

בחירת שם החברה

 

חברה יכולה להירשם בכל שם, בכפוף לסייגים הקבועים בדין, לרבות בחוק החברות.

 

לפי סעיף 26 לחוק החברות, שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או "בע"מ".

 

לפי סעיף 27 לחוק החברות, חברה לא תרשם בשם שהוא:

 

(1) שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות.

 

(2) סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להירשם, או שם הדומה לו עד כדי להטעות.

 

לפיכך, לפני שבוחרים שם לחברה, מומלץ לבדוק ולוודא באתר יחידת רשם החברות ובמאגר סימני המסחר שבאתר רשות הפטנטים, שאין חברה או סימן מסחר תחת שם זהה או דומה לשם הנבחר של החברה אותה מבקשים לרשום. העיון אינו כרוך בתשלום.

 

סייג נוסף קבוע בסעיף 28 לחוק החברות ולפיו, לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

במידה ובוחני רשם החברות יסברו כי השם הנבחר "נופל" בגדר אחד הסייגים המפורטים לעיל, הם יסרבו לרשום את החברה בשם זה. זוהי גם הסיבה לכך שרשם החברות מחייב כי במסגרת טופס הגשת מסמכים לרישום חברה יצוינו שלושה שמות חלופיים לשם החברה המוצע, השונים באופן מהותי ומשמעותי זה מזה.

 

סקירה זו הינה כללית ולצורכי מידע בלבד ואין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לו.

המידע המוצג במאמרינו הינו מידע כללי ואינו מיועד לספק מענה למקרה ספציפי. וכן, הגם שאנו עושים מאמצים לספק מידע מדויק ככל הניתן, אין באפשרותנו להבטיח כי המידע מלא ו/או עדכני ו/או מדויק. אין האמור במאמרים מהווה המלצה כלשהי או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.​

bottom of page