top of page
Pile of Newspapers

יש לכם רצון לקדם מטרה חברתית כלשהי שבוערת בעצמותיכם ואפילו מצאתם אנשים נוספים, השותפים לתשוקתכם לפעול למימוש אותה מטרה. מה עושים עכשיו? איך מניעים את קבוצת האנשים הזו ומאגדים אותם לגוף אחד הפועל למען אותה מטרה משותפת?

 

התאגיד הנפוץ לאנשים הרוצים להתאגד למען עשייה ציבורית כלשהי (כגון, בתחום הרווחה, הצדקה, החינוך, הבריאות, התרבות וכיוצ"ב), ללא מטרת רווח, הינו עמותה.

 

הקמת עמותה נעשית באמצעות רישומה ברשם העמותות (יחידת רשם העמותות הינה יחידה המשתייכת לרשות התאגידים במשרד המשפטים), ומרגע חתימת תעודת הרישום שלה, קיימת העמותה כאישיות עצמאית נפרדת.

 

לפי חוק העמותות, יכולה עמותה להיות מוקמת על ידי שני בני אדם לפחות (מעל גיל 18), כאשר גם תאגידים כשרים לייסד עמותה. אולם, על מנת שרשויות המס יכירו בעמותה כמוסד ציבורי, נדרשים לפחות שבעה חברים.

 

חשוב להבהיר כי, למרות היותה תאגיד ללא מטרת רווח, אין פירוש הדבר שפעילותה של עמותה חייבת להיות פילנתרופית ושאין היא יכולה לעסוק בפעילות עסקית. אמנם עמותה הינה אלכ"ר (ארגון ללא כוונת רווח) ומטרתה העיקרית אינה יכולה להיות מכוונת לעשיית רווחים, ואולם, אין כל מניעה שעמותה תבצע פעילות עסקית המניבה רווחים, ובלבד שאותם רווחים יהיו מנותבים אך ורק לקידום מטרותיה ולא יחולקו לחבריה או לכל גורם אחר.

 

מעבר לאיסור על חלוקת רווחים, לעמותה שלושה מאפיינים בולטים נוספים:

  1. כל פעולותיה חייבות להיעשות במסגרת מטרותיה המאושרות בלבד (מדובר במטרות שאושרו על-ידי רשם העמותות במסגרת רישום העמותה, או מטרות שאושרו על-ידי הרשם בשלב מאוחר יותר, לבקשת העמותה).

  2. החברוּת בעמותה היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לאדם או לגורם אחר. כלומר, בשונה מחברה, לחברי העמותה אין זכות קניינית בעמותה והם אינם יכולים למכור את חברותם או להורישה.

  3. מימון פעילותה של העמותה מגיע לרוב ממקורות חיצוניים. מקורות אלה הינם תמיכות הניתנות על ידי המדינה וגופים ציבוריים אחרים (רשויות מקומיות, למשל) וכן, תרומות המוענקות על ידי קרנות ואנשים פרטיים.

 

אולם, אליה וקוץ בה. עם האפשרות ליהנות מכספי ציבור מגיעים גם רגולציה ופיקוח מוגברים החלים על עמותות.

 

הפיקוח נעשה גם הוא על ידי רשם העמותות ומטרתו לוודא שבכספי ציבור הניתנים לעמותות, בין על ידי המדינה ובין על ידי הציבור הרחב, נעשה שימוש על פי דין, על פי כללי מינהל תקין ואך ורק למטרה לשמה ניתנו.

המידע המוצג במאמרינו הינו מידע כללי ואינו מיועד לספק מענה למקרה ספציפי. וכן, הגם שאנו עושים מאמצים לספק מידע מדויק ככל הניתן, אין באפשרותנו להבטיח כי המידע מלא ו/או עדכני ו/או מדויק. אין האמור במאמרים מהווה המלצה כלשהי או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

bottom of page